ADNODDAU

Yma fe welwch ddolenni i wefannau sydd yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth bellach i’r plant Milwyr a'i theuluoedd.

SSCE Cymru ffilmiau:

Plant Milwyr ag anghenion dysgu ychwanegol adroddiad

Ffilm fer

Cymorth i sefydliadau

Ysgol - ffilmiau arfer da

Hanesion plant milwyr

SSCE Cymru Adnoddau:

Plant milwyr – Cefnogaeth lles ac iechyd meddwl yng Nghymru

I blant a phobl ifanc

MEIC Cymru
Oes angen gwybodaeth neu gynghorion?  Mae Meic Cymru yn wasanaeth cynghori ac eirioli yn rhad ac am ddim.  Mae’n cynnig cynghorion am sawl peth.
http://meiccymru.org/

Military Kids Connect
Dyma fforwm ar y we i blant milwyr o bob cwr o’r byd.  Mae’n cynnig gwybodaeth, cynghorion, gêmau ac ati.
http://militarykidsconnect.dcoe.mil/

Comisiynydd Plant Cymru
Cymorth a chynghorion ynglŷn â hawliau plant a phobl ifanc.
http://www.childcomwales.org.uk/

Military Kids Club Heroes (MKC)
Dyma fenter mentora cymheiriaid ar gyfer plant i filwyr a ddechreuodd yn Plymouth. Mae gan y fenter glybiau i blant ledled y DU, gan gynnwys Ysgol Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg ac Ysgol Gynradd Prendergast yn Hwlffordd.
http://www.plymouthcurriculum.swgfl.org.uk/hmsheroes/

Little Troopers
Elusen gofrestredig yw Little Troopers sy’n cynorthwyo’r holl blant hynny â rhieni sy’n gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain, yn filwyr rheolaidd neu’n filwyr wrth gefn. Maen nhw’n darparu adnoddau, mentrau ac achlysuron allweddol i esmwytho a helpu o ran y cyfnodau mynych hynny o fod ar wahân,  gyda golwg ar gadw’r rhiant a’r plentyn mewn cysylltiad â’i gilydd.
http://www.littletroopers.net/

Pecyn Symud Ysgolion
Canllaw i rieni ynghylch cefnogi eich plentyn pan fydd yn symud rhwng ysgolion a phecyn gweithgareddau i helpu i blant baratoi ar gyfer symud ysgol.
https://www.gov.uk/government/publications/moving-school-packs

Reading Force: darllen ar y cyd ar gyfer teuluoedd yn y Lluoedd Arfog
Menter i ddefnyddio llyfrau i ddod â phlant a theuluoedd milwyr yn agosach at ei gilydd. Drwy ddarllen ar y cyd bydd teuluoedd yn cael eu hannog i ddarllen, siarad a chreu llyfrau lloffion, a thrwy hynny wella cyfathrebu a chyfoethogi’r berthynas â llyfrau yn ogystal ag â’i gilydd.
http://www.readingforce.org.uk/

 

Gwybodaeth am addysg

Child Education Advisory Service (CEAS)
Gwybodaeth a chymorth i deuluoedd milwyr a rhai o weithwyr Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan ynglŷn â phob agwedd ar addysg eu plant yn y Deyrnas Gyfunol a thramor.
https://www.gov.uk/childrens-education-advisory-service

Proffil Gwybodaeth am Ddisgybl (PIP)
Dogfen drosglwyddo sy’n dal gwybodaeth o safbwynt cefnogi dysgu person ifanc yn y dyfodol. Anogir ysgolion i’w defnyddio fel dogfen all eu helpu pan fydd y plentyn ar fin symud i ysgol arall. Y bwriad yw y bydd yn cefnogi dysgu parhaus drwy nodi anghenion dysgu’r disgybl ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
https://www.gov.uk/government/publications/pupil-information-profile-for-military-service-children

ELSA
Gwefan Emotional Literacy Support ac arni adnoddau i athrawon a staff cymorth.
http://www.elsa-support.co.uk/emotional-support-for-the-children-of-the-armed-forces/

Estyn
Arolygiaeth ysgolion Cymru.
http://www.estyn.gov.uk/

Canllawiau Llywodraeth Cymru am addysg
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/?lang=en

Côd Derbyn Ysgolion Cymru
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/admissions-and-appeals-code/?lang=en

Service Children’s Progression (SCiP) Alliance
Cynghrair ledled y DU sy’n arwain ar gynorthwyo plant milwyr wrth iddyn nhw fynd i mewn i addysg bellach ac uwch ac yna eu cefnogi yn ystod y blynyddoedd hyn.
https://www.scipalliance.org/

SNAP Cymru
Mae’n darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni, plant a phobl ifanc sydd ag anghenion neu anableddau addysgol arbennig neu sydd hwyrach â’r rhain.
http://www.snapcymru.org/

Royal Caledonian Educational Trust
Hyrwyddo ymwybyddiaeth o anghenion plant milwyr yn yr Alban.
http://www.rcet.org.uk/

Supporting Service Children in State Schools
Rhwydwaith ysgolion gwladol Lloegr.  Mae’n cynnig cymorth a chynghorion am blant milwyr ac mae wedi llunio llawlyfr i ysgolion.
https://www.gov.uk/government/publications/service-children-in-state-schools-handbook/service-children-in-state-schools-handbook-2013
 

Cymorth a chynghorion

HIVE
Mae HIVE yn rhwydwaith gwybodaeth ar gyfer pawb yn y lluoedd arfog.  Mae ar gael i filwyr priod a sengl fel ei gilydd, ynghyd â’u teuluoedd a’u dibynyddion, yn ogystal â dinasyddion sy’n gweithio i'r lluoedd arfog.
https://www.army.mod.uk/personnel-and-welfare/hives/

HIVE CAS-GWENT
http://chepstowhive.blogspot.co.uk/

HIVE SAIN TATHAN
http://www.stathanhive.blogspot.co.uk/

Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan – gwasanaethau cymorth
Rhestr gwasanaethau cymorth a chynghorion i’r rhai sydd/fu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd nhw, ar wefan Llywodraeth San Steffan.
https://www.gov.uk/browse/benefits/families/support-services-for-military-and-defence-personnel-and-their-families

SSAFA - The Armed Forces Charity
Cymorth a chynghorion i’r rhai sydd/fu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd nhw.
https://www.ssafa.org.uk/

Army Families Federation (AFF)
Cymorth i deuluoedd y fyddin.
http://www.aff.org.uk/

Royal Air Force Families’ Federation (RAFFF)
Cymorth i deuluoedd y Llu Awyr Brenhinol.
http://www.raf-ff.org.uk/

Naval Families Federation
Cymorth i deuluoedd y Llynges Brenhinol.
http://www.nff.org.uk/

Y Lleng Brydeinig
Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn helpu pawb sy’n ymwneud â’r lluoedd arfog o ran materion lles, brawdoliaeth a chynrychioli yn ogystal â threfnu Sul y Cofio ac achlysuron cysylltiedig.
https://www.britishlegion.org.uk/

Veterans UK
Cymorth a chynghorion i hen filwyr a’u teuluoedd.
http://www.veterans-uk.info/index.htm

Cwnsela
Cyfeiriadur ar gyfer y DU gyfan lle gellir cael gafael ar gwnselwyr cymwys a gwybodaeth ymarferol, cymorth a chefnogaeth.
http://www.counselling-directory.org.uk/

Samaritans
Gwifren gyfrinachol pan fo angen siarad â rhywun neu ofyn am gymorth a chynghorion.
http://www.samaritans.org/

Cyfamod Gymunedol y Lluoedd Arfog

Nod y gyfamod yw annog cymunedau i helpu pobl y lluoedd arfog yn y fro, a helpu cymunedau i ddeall materion sy’n effeithio ar y lluoedd arfog.

Cymorth i’r lluoedd arfog yng Nghymru
http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/safety/armedforces/package-of-support/?skip=1&lang=cy

Cyfamodau cymunedol y lluoedd arfog yng Nghymru
https://www.gov.uk/government/publications/community-covenants-in-wales

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again