Plant milwyr yn yr ysgol – Astudiaeth o’r data a’r cymorth sydd ar gael 2015

Mae Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru, sydd o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), wedi cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth am y data a’r cymorth sydd ar gael ynglŷn â phlant milwyr yn yr ysgol.  Astudiodd Uned Ddata Cymru yr wybodaeth i bennu faint o blant milwyr sy’n ymwneud ag addysg gynradd ac uwchradd, faint a wyddys am eu hanghenion a faint o gymorth sydd ar gael i’w diwallu.

Ar ôl holi staff ysgolion ledled y wlad, casgliad yr adroddiad yw nad oes llawer o ddata ar gael yng Nghymru a bod angen llawer mwy o wybodaeth i helpu ysgolion i gasglu data a chael gafael ar gynghorion a chymorth.

Dyma’r prif ganfyddiadau:

 - Does dim trefn ffurfiol ar hyn o bryd i gofnodi plant milwyr trwy Gyfrifiad Blynyddol Lefel Disgyblion yr Ysgolion (PLASC). Mae gan rai ysgolion yng Nghymru ffyrdd anffurfiol o gyfrif nifer plant milwyr ond roedd rhai ysgolion o’r farn y dylai fod blwch ticio ar ffurflen derbyn disgyblion yr awdurdod lleol i gofnodi nifer y plant o’r fath.

 - Mae plant milwyr yn ardaloedd y 22 awdurdod lleol i gyd ac efallai bod mwy fyth heb eu cyfrif.

 - Byddai ysgolion yn croesawu gwybodaeth am Gyfamod Cymunedau’r Lluoedd Arfog a’r modd mae’n gweithredu yn eu hardaloedd.

- Cydnabu ysgolion pwysigrwydd osgoi neilltuo plant milwyr a hoffen nhw gyfathrebu yn well â’r lluoedd arfog a’u teuluoedd fel y gallan nhw eu cynorthwyo yn y modd gorau. Roedd rhai ysgolion o’r farn y dylid ystyried plant milwyr yn garfan sy’n agored i niwed, fodd bynnag, o ganlyniad i effaith symud yn aml a’r tebygolrwydd y byddai rhaid i’w rhieni wasanaethu dramor.

Meddai llefarydd ar ran y prosiect:

“A ninnau’n brosiect newydd yng Nghymru, roedden ni am ddeall rhagor am anawsterau’r ysgolion ynglŷn â rhoi cymorth.  Mae’n amlwg nad ydyn ni’n deall holl natur yr her eto ac mai cael gafael ar ddata fydd y gamp fwyaf.  Hoffen ni i blant milwyr gael eu cynnwys yn arolwg PLASC yn rhan o’r ymrwymiad parhaus i gynorthwyo’r lluoedd arfog yng Nghymru.  Dylai fod blwch ticio perthnasol ar ffurflen derbyn disgyblion pob awdurdod lleol fel y gallwn ni gasglu gwybodaeth fwy dibynadwy a helpu’r ysgolion a’r awdurdodau lleol i gydlynu trefniadau neu gael gafael ar gymorth wedyn.

Cyhoeddon ni lawlyfrau i ysgolion a rhieni fel ei gilydd yn ddiweddar i alluogi pawb ledled y wlad i ddeall yn well effaith bywyd yn y lluoedd arfog ar blant yn yr ysgol boent blant milwyr amser llawn, rhan-amser neu wedi ymddeol.  Rydyn ni’n bwriadu defnyddio canfyddiadau’r astudiaeth gan gydweithio ag ysgolion, awdurdodau lleol, mudiadau cymorth a Llywodraeth Cymru i hybu a lledaenu arferion da yn ogystal â chryfhau’r ymateb strategol i addysg ar gyfer plant milwyr yn ystod blwyddyn nesaf y prosiect.”

Dyma'r pecyn Plant milwyr yn yr ysgol – Astudiaeth o’r data a’r cymorth sydd ar gael 2015

 

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again