GWYBODAETH I YSGOLION

Bydd Prosiect y Cymorth i Addysg Plant Milwyr yng Nghymru yn cydweithio â’r ysgolion i ddeall profiad darparwyr addysg yn well a mynd i’r afael â phroblem adnabod a chynorthwyo plant milwyr ar lawr gwlad.  Rydyn ni’n cydweithio’n agos â Phwyllgor Parhaol Llywodraeth Cymru dros Addysg Plant Milwyr hefyd, i ofalu y bydd ffordd gyson o drin a thrafod y materion hyn ledled y wlad.

Rhwydwaith SSCE Cymru

Rydyn ni wedi sefydlu rhwydwaith ar y we i ledaenu newyddion a gwybodaeth gyfoes arall sy’n berthnasol i ysgolion, awdurdodau lleol a mudiadau cynorthwyo plant milwyr.  I ymuno â’r rhwydwaith neu ofyn am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: millie.taylor@wlga.gov.uk

Canllawiau SSCE Cymru i Ysgolion

Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau, a Leighton Andrews AC, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, gyhoeddodd y canllawiau i ysgolion fis Mehefin 2015.

Diben y canllawiau yw rhoi i ysgolion ac awdurdodau lleol wybodaeth am broblemau a allai effeithio ar blant milwyr yn yr ysgol, a’r ffordd orau o’u helpu nhw.  Dyma’r canllawiau, ynghyd â Chanllawiau SSCE Cymru i Rieni a gyhoeddon ni’r un pryd.

Astudiaethau achos

Gweler ein hastudiaethau achos presennol yma.

 

Rydyn ni wastad yn chwilio am enghreifftiau o’r modd mae ysgolion yn gweithio gyda phlant milwyr.  Os ydych chi’n gweithio gyda phlant o’r fath, byddai’n dda gyda ni glywed gennych chi, ni waeth a ydych chi’n helpu un plentyn neu lawer o blant.

I roi gwybod inni am eich gwaith a sut mae disgyblion neu gymuned yr ysgol wedi elwa arno, cysylltwch â’r prosiect yn uniongyrchol neu lenwi templed yr astudiaethau achos a’i anfon trwy ebost at: ssce@wlga.gov.uk

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again