YNGLŶN Â NI

Croeso i wefan Gwasanaeth Cefnogi Plant Milwyr Mewn Addysg yng Nghymru

Ein cenhadaeth yw darparu’r cymorth addysgol gorau posibl i blant, trwy sicrhau bod gweithwyr addysg proffesiynol yn deall y materion y gallai plant Milwyr yng Nghymru eu hwynebu. Mae’n brosiect gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a ariannwyd yn wreiddiol gan Gronfa Addysg yr MOD ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2019.

Ers i’r prosiect ddechrau yn 2014, rydym wedi gweithio gydag ysgolion, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, gweithwyr addysg proffesiynol, teuluoedd y Lluoedd Arfog a sefydliadau cymorth i gasglu eu safbwyntiau a’u profiadau, datblygu ein rhwydweithiau ar hyd a lled Cymru a pharhau i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Rydym wedi datblygu canllawiau ac adnoddau digidol ar gyfer ysgolion a theuluoedd, wedi cynnal cynadleddau ac wedi comisiynu ymchwil i ddeall anghenion plant Milwyr mewn addysg yn well.

Gallwch lawrlwytho copi o daflen SSCE yma.

Diffiniad o Plant Milwr

Plentyn sydd ag un rhiant, neu’r ddau, yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog ar hyn o bryd

Plentyn sydd â rhiant/rhieni sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn ystod y chwe blynedd diwethaf (Cyn-filwr), neu

Plentyn sydd â rhiant/rhieni sy’n gwasanaethu fel Milwyr Wrth Gefn ar hyn o bryd.

Cenhadaeth SSCE

Gwybodaeth a thystiolaeth

Cynnal a chomisiynu ymchwil i brofiadau plant milwyr mewn addysg – i helpu adnabod lle maen nhw’n wynebu heriau ychwanegol. Defnyddio canfyddiadau’r ymchwil i lunio canolbwyntiau a gwaith SSCE Cymru.

Gweithgareddau ac adnoddau

Cydweithio ag ysgolion, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymorth i gynhyrchu adnoddau fydd o fudd i weithwyr proffesiynol helpu plant milwyr drwy gydol eu haddysg.

Effaith polisïau a systemau

Cydweithio â Llywodraeth Cymru i sicrhau dealltwriaeth o genhadaeth SSCE Cymru. Darparu tystiolaeth i gydnabod yr effaith y mae polisïau’n ei gael ar blant milwyr.

 

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again